حضور مؤسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر در نمایشگاه آبادیران

به گزارش روابط عمومی مؤسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر؛ این مؤسسه با دو رویکرد مسئله محور و سرمایه گذاری در نمایشگاه آبادیران حضور پیدا کرد.

حضور مؤسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر در نمایشگاه آبادیران

دیدگاه ها

antispam