تماس با ما

divider_curve_light
earth_map

ارتباط با واحدهای موسسه

معاونت توسعه و مشاوره مدیریت کسب و کار

داخلی: 116

Mgmt.dev[@]rouyeshkowsar.ir
معاونت سرمایه گذاری

داخلی: 124

finance@rouyeshkowsar.ir
معاونت نوآوری

داخلی: 131

innovation@rouyeshkowsar.ir
روابط عمومی

داخلی: 104

publicr@rouyeshkowsar.ir
امور مالی و اداری

داخلی: 125 و 126

دفتر مدیریت

داخلی: 103

دبیرخانه

داخلی: 105

انتقادات و پیشنهادات

antispam